Regulamin organizacji imprez

Regulamin organizacji imprez w Zagrywkach

obowiązuje od dnia 10.07.2023 r.

PRZEPISY OGÓLNE

1 Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi polegającej na organizacji imprezy w Zagrywkach (Regulamin) na rzecz klientów Administratora.

2 Administratorem jest ABSOLUT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śliczna 7/16, 50-566 Wrocław, tel. 71 77 33331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr KRS 0000794136, wpisana w rejestrze REGON pod nr 383921453, o numerze NIP 8992865723 („Administrator”).

3 Klientem może być zarówno osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

4 Regulamin miejsca określa zasady dla osób korzystających z Zagrywek. Treść dostępna jest pod adresem URL: https://zagrywki.pl/regulamin/ oraz na miejscu. Wszystkie osoby korzystające z Zagrywek są zobowiązane do jego przestrzegania.

5 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Zagrywek dostępną pod adresem URL: https://zagrywki.pl/polityka-prywatnosci/

6 Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Administrator, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, nałożone przez rząd obostrzenia sanitarne, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych.

REZERWACJE

7 Rezerwacji imprezy można dokonać drogą elektroniczną. Klient określa termin, liczbę gości, aktywności, sposób płatności. Podsumowanie rezerwacji znajduje się na scenariuszu imprezy, który jest przesyłany do akceptacji Klienta. Dokonanie płatności stanowi potwierdzenie przez Klienta warunków zawartych w scenariuszu imprezy oraz akceptację Regulaminu i tym samym oznacza potwierdzenie rezerwacji imprezy przez Administratora.

8 Termin imprezy wiążący dla Klienta i Administratora (Stron) to termin określony na fakturze/w scenariuszu imprezy. Rozliczenie następuje na podstawie wybranych atrakcji oraz zadeklarowanej ilości osób. Wyjątkiem jest zwiększenie ilości osób w dniu wydarzenia (o ile pozwala na to przestrzeń).

PŁATNOŚĆ

9 Płatność może być dokonana elektronicznie za pomocą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (PayU). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Alternatywnie płatność może być dokonana przelewem na podstawie faktury.

10 Link do płatności jest aktywny przez określony czas. Brak dokonania płatności w terminie ważności linka albo odpowiednio w terminie określonym na fakturze skutkuje anulowaniem rezerwacji, chyba że Klient i Administrator ustalą inaczej.

ODWOŁANIE/PRZENIESIENIE REZERWACJI

11 Administrator zastrzega, że w przypadku wystąpienia siły wyższej ma prawo zaproponować zmianę terminu, warunków lub anulować rezerwację i zwrócić środki w terminie 180 dni.

12 Klient nie może odwołać rezerwacji. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

13 Klient nie może zmienić terminu potwierdzonej rezerwacji, chyba że Strony ustalą inaczej.

OPEN BAR

14 W razie niedostępności wybranej pozycji w pakiecie open baru Administrator ma prawo zapewnić zamiennik.

15 W ostatniej godzinie open bar nie jest wydawany alkohol na butelki.

16 Niezależnie od tego kiedy grupa gości przyjdzie open bar jest dostępny w godzinach określonych w szablonie imprezy.

17 Pierwsza osoba, która przyjdzie po odbiór opasek uprawniających do korzystania z open baru jest zobowiązana rozdać je w ramach grupy.

18 Nie wolno odstępować opaski osobom spoza imprezy. Administrator ma prawo takiej osoby nie obsługiwać.

19 Możliwe jest zwiększenie liczby osób w dniu wydarzenia po akceptacji Administratora.

20 Płatność za dodatkowe osoby i atrakcje odbywa się na miejscu.

REKLAMACJE

21 Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@wro.zagrywki.pl .

22 W zgłoszeniu prosimy wskazać możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając np. czas i miejsce wystąpienia oraz ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji).

23 Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

24 Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Administratora zgłoszenia reklamacyjnego.

DALSZE POSTANOWIENIA

25 Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez gości Klienta, wynikłych w trakcie trwania imprezy na terenie Zagrywek. Ewentualne szkody zostaną oszacowane przez Administratora na podstawie protokołu szkody. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze, określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole.

26 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta lub warunki umowy zawartej pomiędzy Stronami.

27 W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

28 Administrator zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

29 Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.