Regulamin karty podarunkowej

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2024

DEFINICJE

 1. Wydawca – wydawca karty podarunkowej Zagrywki Wrocław jest Absolut sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Ślicznej 7/16, 50-566 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr 0000794136, REGON:383921453, NIP: 8992865723, kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony w całości
 2. Karta Podarunkowa – bon towarowy jednego przeznaczenie w rozumieniu art. 2 ust. 41 oraz ust.43 Ustawy o podatku od towarów i usług. Każda Karta Podarunkowa jest bonem na okaziciela i uprawnia Użytkownika do nabycia od Zagrywek biletów wstępu na Gry.
 3. Gry – aktywności podlegające rezerwacji w Zagrywkach we Wrocławiu z wyłączeniem loży i stolików. Poprzez Gry rozumie się następujące aktywności; Crazy Golf, Table Shuffleboard, Pokoje Karaoke i Beer Pong.
 4. Nabywca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa od Zagrywek we Wrocławiu kartę podarunkową w zamian za środki pieniężne;
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz karty podarunkowej, korzystający z karty podarunkowej.
 6. Zagrywki Wrocław – Miejsce prowadzenia usług świadczonych przez Absolut sp. z o.o. adres:

Zagrywki Wrocław, ul. Bogusławskiego 16, 50-529 Wrocław

WARUNKI OGÓLNE

 1. Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwotę zmienną określoną przez Nabywcę nie mniejszą niż 40 PLN. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów kwot doładowania Karty Podarunkowej w dowolnym momencie.
 2. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Karta Podarunkowa ważna jest przez 6 miesięcy od daty zakupu – chyba, że Strony ustalą inaczej.
 4. Użytkownik jest uprawniony do dokonania i skorzystania z rezerwacji na Gry z Karty Podarunkowej w okresie jej ważności. Data ważności jest określona na Karcie Podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega ponownemu doładowaniu o nowe środki pieniężne i może być doładowana tylko raz w chwili jej zakupu.
 6. Środki pieniężne dostępne na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane.
 7. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.
 8. Doładowanie Karty Podarunkowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 9. Karta Podarunkowa posiada logo Zagrywek, unikalny kod vouchera, wartość nominalną oraz datę ważności.
 10. Okres ważności i saldo (stan środków) Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić kontaktując się mailowo lub telefonicznie z infolinią Zagrywek lub stacjonarnie u obsługi lokalu
 11. Karta Podarunkowa może być realizowana (zakup przy użyciu Karty Podarunkowej) wielokrotnie, do momentu wyczerpania wszystkich środków dostępnych na Karcie Podarunkowej lub do upływu okresu jej ważności.
 12. Środki na Kartach Podarunkowych nie łączą się i do jednej transakcji może być wykorzystana wyłącznie jedna Karta Podarunkowa.
 13. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi. Warunki odstąpienia od umowy są określone w powyższym Regulaminem.
 14. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych itp. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości.
 15. Zakup karty przedpłaconej może odbyć się zarówno stacjonarnie w Zagrywkach jak i drogą mailową, zgłaszając chęć zakupu na adres: info@wro.zagrywki.pl.
 16. Po zgłoszeniu chęci zakupu drogą mailową, Nabywca otrzymuje ankietę w której Wydawca zbiera niezbędne informacje (dane Nabywcy, wartość karty, dane do faktury) do zakupu Karty Podarunkowej oraz niezbędne zgody i oświadczenia. Po uzupełnieniu ankiety Nabywca otrzymuje w link do płatności Tpay, a po jego opłaceniu Kartę Podarunkową w formie elektronicznej oraz fakturę. Alternatywnie płatność może być dokonana przelewem na podstawie faktury, wówczas po uzupełnieniu ankiety Nabywca otrzymuję fakturę, a po jej opłaceniu Kartę Podarunkową w formie elektronicznej.
 17. Link do płatności jest aktywny przez określony czas. Brak dokonania płatności w terminie ważności linka albo odpowiednio w terminie określonym na fakturze skutkuje anulowaniem zamówienia, chyba że Nabywca i Wydawca ustalą inaczej.
 18. Karta Podarunkowa niezależnie od postaci, w której została wydana tzn. wersja elektroniczna czy papierowa, może być realizowana przy dokonywaniu rezerwacji na Gry zarówno przez stronę internetową: https://zagrywki.pl/wroclaw/ jak i stacjonarnie na zasadach opisanych powyższym Regulaminem.
 19. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej, rezerwację loży i stolików, żetony, zamówienia na barze oraz nie można wymienić jej na inną Kartę Podarunkową.
 20. Wykorzystanie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie do rezerwacji Gier zdefiniowanych w pkt. 3 powyższego Regulaminu.
 21. Saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość rezerwacji niezależnie od sposobu rezerwacji (stacjonarnie/online – przez stronę)
 22. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za rezerwowaną Grę, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności do wybranego sposobu rezerwacji (stacjonarnie/online – przez stronę)
 23. Realizacji podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiające odczyt kodu vouchera.
 24. Realizacja Karty Podarunkowej, stacjonarnie w lokalu Zagrywki Wrocław, w postaci papierowej możliwa jest po fizycznym okazaniu sprzedawcy Karty Podarunkowej w oryginale. Nie realizuje się uprawnień wynikających z Karty Podarunkowej na podstawie jej kopii, zdjęcia (w tym również na smartfonie), zapisanego numeru, itp. Warunkiem skorzystania z Karty Podarunkowej jest prawidłowe zweryfikowanie kodu vouchera przez obsługę.
 25. Realizacja Karty Podarunkowej, stacjonarnie w lokalu Zagrywki we Wrocławiu, w postaci elektronicznej możliwa jest po okazaniu obsłudze na wyświetlaczu urządzenia mobilnego lub w postaci wydruku pliku w jakim Karta Podarunkowa została dostarczona Nabywcy. Nie realizuje się uprawnień wynikających z Karty Podarunkowej na podstawie zdjęcia, zapisanego numeru itp. Warunkiem skorzystania z Karty Podarunkowej jest prawidłowe zweryfikowanie kodu vouchera przez obsługę.
 26. Realizacja płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej przez stronę internetową następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, kodu vouchera Karty Podarunkowej.
 27. Zgodnie z pkt 29 Regulaminu Miejsca, bilety wstępu nie podlegają zwrotowi.
 28. Płatność Kartą Podarunkową na stronie internetowej jest możliwa wyłącznie przy dokonywaniu rezerwacji na pojedynczą Grę, nie jest możliwe użycie Karty Podarunkowej podczas płatności za Gry dodane do ,,koszyka”.
 29. Do transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty Podarunkowej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia

Regulaminu Miejsca https://zagrywki.pl/wroclaw/regulamin/

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY KARTY PODARUNKOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez Konsumenta (Przedsiębiorcę Indywidualnego na prawach Konsumenta), Karty Podarunkowej na odległość (zakup mailowy – online), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy czyli daty dokonania płatności. Oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór został zamieszczony przez Wydawcę poniżej w Regulaminie (załącznik 1.) należy złożyć mailowo na adres: info@wro.zagrywki.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej przysługuje wyłącznie Nabywcy.
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje, między innymi w przypadku umowy:
    • zakupu karty podarunkowej stacjonarnie w Zagrywkach we Wrocławiu,
    • której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb,
    • jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną i uprzednią zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, i przyjął do wiadomości,
    • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Nabywca nie ma obowiązku zwrotu Karty Podarunkowej – zostanie ona dezaktywowana z chwilą wyczerpania środków lub utraty daty ważności.
 2. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma zwrot salda Karty. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca użył do zakupu Karty Podarunkowej, w terminie 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy. Rozliczenia dokonuje Wydawca. Rozliczenia z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej nie są dokonywane stacjonarnie.
 3. Karty Podarunkowe uszkodzone w sposób uniemożliwiające ich identyfikację nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 4. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej na odległość zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Podarunkowej i saldzie podlegającym zwrotowi.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie

Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.

 1. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 2. W przypadku utraty, lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 3. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 4. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej Zagrywki.
 5. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w szczególności w przypadku gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, gdy na Karcie Podarunkowej nie ma środków, wystąpi brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana, przy realizacji Karty nie można zweryfikować i potwierdzić źródła jej pochodzenia lub wątpliwości rodzi legalność i pochodzenie środków pieniężnych, za które nabyto Kartę Podarunkową lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty Podarunkowej. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie..
 6. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres info@wro.zagrywki.pl lub w lokalu Zagrywki w Wrocławiu w formie pisemnej. Wzór formularza reklamacyjnego został zamieszczony przez Wydawcę poniżej w Regulaminie (załącznik 2.)
 8. W reklamacji, o której mowa pkt.46 Użytkownik powinien podać: numer Karty Podarunkowej (kod vouchera), swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji. W szczególnie uzasadnionych i potwierdzonych wypadkach, jeżeli skorzystanie z Karty Podarunkowej w okresie jej ważności było niemożliwe z przyczyn niezależnych od

Użytkownika, Wydawca może pozytywnie rozpatrzyć reklamację poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej w miejsce Karty Podarunkowej, która utraciła ważność. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.

 1. W przypadku uznania reklamacji i przyznania zwrotu za rezerwację Gry nabytej przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Karty Podarunkowej. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Podarunkowej, a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Kartą Podarunkową. Podstawą zwrotu jest dowód zakupu z użyciem Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywcy czy Użytkownika Karty Podarunkowej będą przetwarzane w celach wydania i doładowania Karty Podarunkowej, w tym realizacji umowy sprzedaży, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji oraz – gdy wyrażono na to zgodę – w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej . Więcej szczegółów jest określonych w polityce prywatności: https://zagrywki.pl/wroclaw/polityka-prywatnosci/
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację.
 3. Nabywcy czy Użytkownikowi udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 4. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Wydawcy świadczący usługi związane z obsługą procesów wskazanych w pkt. 50 oraz w polityce prywatności dostępnej; https://zagrywki.pl/wroclaw/polityka-prywatnosci/
 5. W przypadku zakupu drogą mailową płatność dokonywana linkiem odbywa się za pomocą internetowego serwisu płatności Tpay, którego administratorem jest Krajowy Integrator

Płatności spółka akcyjna (dalej: KIP lub Administrator) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa

3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy

5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarejestrowana w Rejestrze Usług Płatniczych pod nr IP27/2014 oraz posiada status agenta rozliczeniowego zgodnie z UUP. Nadzór nad Tpay sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 1. Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą drogą elektroniczną, pod adresem: info@wro.zagrywki.pl
 2. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja rezerwacji, na potrzeby rozstrzygania roszczeń lub przepisy podatkowe). Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu zapobiegania nadużyciom, Wydawca ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup Karty Podarunkowej, lub istnieje brak możliwości weryfikacji źródła pochodzenia Karty lub wątpliwości rodzi tożsamość Nabywcy według danych jakie przedstawiono w procesie zamówienia Karty. W szczególności procedura ta może zostać zastosowana w przypadku zamówienia Kart Podarunkowych o dużych nominałach, drogą mailową. Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone w szczególności w celu usunięcia wątpliwości co do prawdziwości danych Nabywcy, celu zakupu Karty Podarunkowej, czy zgodności postępowania Nabywcy z niniejszym Regulaminem. Procedura weryfikacji Nabywcy może zostać przeprowadzona zdalnie.. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzednich Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do odmowy realizacji Karty Podarunkowej na zasadach opisanych w pkt..
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin oraz Wszystkie inne obowiązujące w Zagrywkach są dostępny na miejscu oraz pod adresem: https://zagrywki.pl/wroclaw/regulamin/
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji lub rekomendacji i zaleceń, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Podarunkowej, bezpieczeństwo Użytkowników, w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom, zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Karty Podarunkowej wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Karty

Podarunkowej), zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Karty Podarunkowej np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Karty Podarunkowej.

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej https://zagrywki.pl/wroclaw/regulaminy. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.

 

Załączniki:

Załącznik1_Oświadczenie o odstąpieniu od umowy_WRO

Załącznik2_Formularz reklamacyjny _WRO