Regulamin

REGULAMIN MIEJSCA

 

1 –Zagrywkami zarządza ABSOLUT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śliczna 7/16, 50-566 Wrocław, tel. 71 77 33331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr KRS 0000794136, wpisana w rejestrze REGON pod nr 383921453, o numerze NIP 8992865723, zwana dalej Organizatorem. 

2 – Adres korespondencyjny Retro Office House, ul. Piłsudskiego 69,  50-019 Wrocław, Formularz kontaktowy przez stronę www: https://zagrywki.pl/wroclaw/kontakt/ , e-mail: info@wro.zagrywki.pl .

3 – Miejscem prowadzenia usług przez Organizatora jest Bogusławskiego 16, Wrocław

4 – Wszystkie osoby korzystające z Zagrywek, zwane dalej użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Wejście na teren Zagrywek jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

5 – Aby korzystać z aktywności znajdujących się w Zagrywkach należy posiadać ważny bilet wstępu (rodzaje i cennik biletów są dostępne w kasach oraz na stronie internetowej www.zagrywki.pl), 

6 – Podczas pobytu na terenie Zagrywek należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi. 

7 – Pobyt na terenie Zagrywek może być objęty dodatkowymi regulaminami, z którymi osoba przebywająca w Zagrywkach ma obowiązek się zapoznać. 


Szczegółowe regulaminy Zagrywek dotyczą: 

a – organizacji imprez; 

b – szatni

8 – Na terenie Zagrywek zabrania się spożywania jedzenia i napojów zakupionych poza terenem Zagrywek. 

9 – Na terenie Zagrywek rejestrowany jest obraz za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Zagrywek z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności. Zabrania się streamowania, nagrywania relacji live i wszelkich innych w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody marketingu. W przypadku nagrywania na własny użytek jest to dozwolone pod warunkiem, że nie dochodzi do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów. Obsługa Zagrywek ma prawo upomnieć lub wyprosić osobę, która nagrywa lub streamuje wbrew Regulaminowi.

10 – Osoby przebywające na terenie Zagrywek wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Zagrywkach dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych dla Organizatora. 

 

Wiek

 

11 – Od godziny 18:00 na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie.

12 – Możliwa jest weryfikacja wieku na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby. Na aktywność Beer Pong są sprawdzane dowody osobiste. Osoby niepełnoletnie nie mają możliwości zakupu alkoholu.

13 – Dzieci w wieku do 13 roku życia włącznie mogą korzystać z aktywności w Zagrywkach tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która musi przebywać na terenie obiektu. 

 

Odpowiedzialność 

 

14 – Organizator nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.

15 – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób przebywających na terenie Zagrywek za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Organizatora. 

16 – Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Zagrywkach jak również w ich otoczeniu. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Zagrywkach, w przypadku ich odnalezienia przez pracownika Organizatora lub oddania przez osobę trzecią do recepcji, można odebrać w recepcji Zagrywek w terminie 7 dni roboczych (po upływie tego terminu są przekazywane do utylizacji).

17 – Osoby korzystają z aktywności w Zagrywkach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Organizatora. 

18 – W szczególności Organizator nie odpowiadają za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Zagrywek w niewłaściwy sposób, niezgodnie ze wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy osoby korzystającej z aktywności. 

19 – Pracownicy Organizatora mają możliwość wyprosić lub nie wpuścić na teren Zagrywek osobę, której zachowanie zagraża bezpieczeństwu ich lub innych osób znajdujących się w Zagrywkach.

20 – W przypadku dużej ilości osób znajdujących się na terenie obiektu pracownicy Organizatora mogą wpuszczać w pierwszej kolejności osoby, które posiadają ważną rezerwację.

 

Sprzedaż biletów 

 

21 – Organizator prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu do Zagrywek na stronie internetowej www.zagrywki.pl, za pomocą której użytkownicy strony internetowej składają zamówienie. Możliwy jest także zakup biletów na podstawie odrębnie zawartej umowy lub regulaminu imprez.

22 – Osoba zamawiająca bilet oraz uiszczająca opłatę wykupuje prawo do skorzystania z aktywności w Zagrywkach w terminie określonym w bilecie. 

23 – Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i liczby biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia. 

24 – Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA). 

25 – Cena zakupu biletu jest wiążąca dla organizatora i kupującego według chwili złożenia przez kupującego zamówienia na zakup danego biletu. 

26 – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian. 

27 – Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną liczbę dostępnych biletów na korzystanie z aktywności w Zagrywkach znajdującą się w sprzedaży. 

28 – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu. 

29 – Nie przysługuje zwrot biletu zarówno przy zakupach online jak i dokonywanych stacjonarnie w Zagrywkach. W drodze indywidualnej decyzji, jednak nie później niż 24 godziny przed planowaną rezerwacją, Usługodawca po uzgodnieniu z Klientem może przekazać kod rabatowy lub zmienić termin wydarzenia/biletu.

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

30 – Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis PayU. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny Zagrywek, które przekazują je do serwisu PayU. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. PayU zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji. 

31 – W przypadkach innych niż wymienione w punkcie 30, reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora. 

32 – Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. 

33 – Organizator wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną, jak jej papierowy odpowiednik. 

34 – Organizator zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php      

Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

35 – W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

Dane osobowe 

 

36 – Administratorem danych osobowych ABSOLUT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śliczna 7/16, 50-566 Wrocław, tel. 71 77 33331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr KRS 0000794136, wpisana w rejestrze REGON pod nr 383921453, o numerze NIP 8992865723.

37 – Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”). 

38 – Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a – realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 

b – obsługi zapytań związanych realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), 

c – obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 

d – przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

39 – Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi. 

40 – Zakres wymaganych danych obejmuje podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te są przetwarzane w celu identyfikacji osoby lub późniejszej weryfikacji.

41 – Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania lub archiwizowania oświadczeń. 

42 – Dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności. 

43 – W odniesieniu do kont zakładanych na etapie rezerwacji, dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia konta. 
Po usunięciu konta, Organizator ma prawo przetwarzać wyłącznie te dane, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe. 

44 – Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Aktywności żetonowe 

 

45 – Na miejscu w Zagrywkach można kupić żetony, które mogą być wykorzystane w aktywnościach, których wynik zależy wyłącznie od umiejętności. Jeden żeton ma równowartość 5 zł. Żeton nie ma limitu ważności. 

46 – Aktywności żetonowe nie są grą losową, grą hazardową ani zakładem wzajemnym ani żadną inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wyłączyć aktywności żetonowe z użytku (np. awaria, rezerwacja danego poziomu na wyłączność itp.).

47 – Zakupione żetony nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części w żadnym przypadku, nie podlegają zwrotowi i nie są wymieniane na inne produkty oferowane przez Zagrywki. Żetony nie są ponadto środkiem płatniczym i nie można na ich podstawie dokonywać zakupów.

REGULAMIN SPRZEDAŻY 

 

Wstęp

 

1.1.  Właścicielem serwisu i administratorem danych jest GOING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szymczaka 3/36, 01-227 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363058596, NIP: 5272751272, e- mail: support@goingapp.pl, dalej w treści Regulaminu określana jako „Usługodawca”.

1.2.  Aplikacja Going. umożliwia nabywanie biletów na wydarzenia organizowane przez podmioty trzecie (dalej w treści Regulaminy określanych jako Organizatorzy”) od Usługodawcy przy pomocy aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, Użytkownikom korzystającym z sieci elektronicznej – pod adresem http://www.goingapp.pl oraz którą można pobrać ze sklepów Apple Store, Google Play i Windows Store (dalej w treści Regulaminu określanych jako „Użytkownicy”).

1.3.  Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 lat nie mają możliwości nabywania biletów w Aplikacji Going.

1.4.  Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników aplikacji Going. oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w aplikacji, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji biletów dostępnych w ofercie partnerów, składania zamówień poprzez aplikację oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

1.5.  Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie aplikacji, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

1.6.  Na stronie internetowej oraz w aplikacji znajdują się informacje o wydarzeniach.

1.7.  Prawa do zdjęć i prezentacji wydarzeń przysługują Organizatorom.

1.8.  Warunkiem zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

1.9.  Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze Operatora, przy pomocy którego Użytkownik może kupować Bilety oraz przechowywać dane dotyczące historii zakupionych Biletów (dalej w treści Regulaminu określane jako „Indywidualne konto Użytkownika”). Założenie Indywidualnego konta Użytkownika nie jest konieczne do dokonania zakupu Biletu. W wypadku zakupu Biletu przy pomocy serwisu internetowego pod adresem http://www.goingapp.pl Użytkownik wybiera opcję zakupu Biletu bez założenia Indywidualnego konta Użytkownika lub opcję zakupu Biletu oraz założenia Indywidualnego konta Użytkownika. Indywidualne konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi jednokrotną akceptację Regulaminu dla wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Indywidualnego konta Użytkownika, przy czym w razie zmiany Regulaminu w celu dokonywania zakupu przy pomocy aplikacji konieczna jest ponowna akceptacja Regulaminu.

1.10. W wypadku wydarzeń oznaczonych jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” Going jedynie udostępnia aplikację Going na rzecz Organizatora wskazanego w opisie wydarzenia i świadczy usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora. W takim wypadku Going działa jako agent Organizatora na rachunek Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.). Poprzez dokonanie zakupu Biletu oznaczonego jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” zostaje zawarta umowa sprzedaży Biletu pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.

 

Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usługi

 

2.1.  Aplikacja przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia nabywanie oferowanych przez aplikację biletów.
Z aplikacji korzystać mogą użytkownicy telefonów wyposażonych w system iOS, Android, Windows Phone oraz osoby wykorzystujące przeglądarki internetowe Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera.

2.2.  Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne,zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

2.3. Użytkownik, który skorzysta z aplikacji, zobowiązany jest do:

2.3.1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

2.3.2. Korzystania z aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania;

2.3.3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach aplikacji niezamówionej informacji handlowej; 

2.3.4. Korzystania z aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora serwisu;

2.3.5. Korzystania z aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.4. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem lub ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. W wypadku, gdy Użytkownik nabywa bilety w celu odsprzedaży z zyskiem lub w wypadku, gdy Użytkownik sprzedaje Bilety z zyskiem, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Biletów nabytych przez Użytkownika, w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia opisanej w zdaniu pierwszym spekulacji biletami przez Użytkownika.

2.5. Nabywając Bilet, Użytkownik zapewnia sobie wstęp na konkretne wydarzenie odbywające się w danym mieście o określonej godzinie. Usługodawca nie jest zobowiązany do respektowania żądań Usługobiorcy o dokonanie zmian istotnych elementów Biletu, w szczególności zmiany daty lub godziny rozpoczęcia. Usługodawca jest uprawniony do odmowy dokonania zmian treści zakupionego Biletu, w tym zmiany na inne miasto, godzinę.

 

Nabycie biletu

 

3.1.  Aby nabyć bilet w ramach aplikacji Going., należy złożyć zamówienie:

3.1.1. na stronie www: https://goingapp.pl;

3.1.2. za pomocą aplikacji Going

3.2. Zamówienie składa się za pomocą przycisku „Kup bilet” znajdującego się na stronie www: https://goingapp.pl, bądź za pomocą aplikacji Going, a następnie po wypełnieniu wymaganych danych i ich sprawdzeniu przez Użytkownika oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku “Zapłać”

3.3. Usługodawca ma prawo do ustalenia dodatkowej opłaty transakcyjnej od każdego nabycia Biletu w podanej w aplikacji wysokości. W takim wypadku Usługodawca podaje osobno cenę Biletu oraz osobno kwotę należnej opłaty transakcyjnej.

3.4.  Klikając przycisk „Zapłać” Użytkownik potwierdza, że zamówienie pociąga zasobą obowiązek zapłaty.Umowa sprzedaży biletów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora płatności o identyfikatorze transakcji oraz o pomyślnym zakończeniu transakcji i ściągnięciu środków lub obciążeniu karty kredytowej, pod warunkiem dostępności biletów w tej chwili oraz pod warunkiem zawieszającym dokonania zapłaty całości należności tytułem ceny biletu i zaksięgowania płatności dotyczącej danego zamówienia na rachunku bankowym Usługodawcy.

3.5.  Realizacja zamówienia (spełnienie świadczenia na rzecz Użytkownika) zostaje dokonana natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika.

3.6.  Spełnienie świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polega na umożliwieniu pobrania Biletu w formacie PDF lub wysyłaniu Biletu na adres poczty elektronicznej podany w procesie zakupu Biletu.

3.7.  Użytkownik po zrealizowaniu płatności otrzymuje od dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, opatrzony indywidualnym identyfikatorem płatności.

3.8.  Aplikacja przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3.9.  Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia. Przed odmową realizacji właściciel aplikacji podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia (w tym poprzez powiadomienie elektroniczne).

3.10.  Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia aby dokonać płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania kodu cvc2 lub cvc2 lub mPIN karty zarejestrowanej w systemie płatności Paymento, payU lub danych transakcji w systemie eCard, payU lub MasterPass®. Podanie prawidłowych danych i akceptacja ich przyciskiem “dalej” powoduje realizację zamówienia.

3.11.  Użytkownik otrzymuje potwierdzenie realizacji zamówienia drogą elektroniczna.

3.12.  Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe Użytkownika są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych MasterPass®, Paymento, payU eCard lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w 15 minut od złożenia zamówienia.

 

Metody płatności

 

4.1.  Informacja o cenie zakupu biletu w aplikacji ma charakter oferty handlowej. Użytkownik może zostać poinformowany o braku możliwości zakupu biletu.

4.2.  Ceny biletów w aplikacji podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

4.3.  Użytkownik płaci cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym MasterPass®, Paymento, payU lub eCard przed otrzymaniem biletu.

4.4.  Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji cen biletów znajdujących się w aplikacji, wprowadzania nowych biletów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach aplikacji, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed dokonaniem ww. zmian.Odbiór biletu

 

5.1.  Zakupiony bilet dostarczany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej w postaci 5 -znakowego kodu uprawniającego do realizacji zamówienia u Organizatora wydarzenia. Użytkownik dostaje również kod QR umożliwiający sprawniejsze sprawdzenie poprawności biletu przez Organizatora wydarzenia.. Użytkownik może zostać poproszony przez Organizatora wydarzenia o podanie 5- znakowego kodu, oprócz kodu QR. Ponadto kopię biletu użytkownik otrzyma drogą mailową. Wydruk otrzymanego maila jest również biletem na wydarzenie. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail Usługodawca nie odpowiada za ewentualną utratę biletu.

5.2.  Zakupiony bilety jest imienny. Użytkownik może zostać poproszony przez Organizatora o okazanie dowodu poświadczającego tożsamość. W przypadku podania nieprawidłowego imienia i/lub nazwiska przez Użytkownika Going nie odpowiada za sytuację, w której Organizator nie zezwoli Użytkownikowi na udział w Wydarzeniu, ze względu na brak możliwości weryfikacji tożsamości.

5.3.  Usługodawca informuje Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną polegających na możliwości niedostarczenia Biletu lub innej korespondencji na podany przez Użytkownika adres, w wypadku, gdy będzie on nieprawidłowy lub w wypadku, gdy z innych powodów, niedotyczących Usługodawcy, nie ma możliwości doręczenia Użytkownikowi Biletu lub innej korespondencji na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).

5.4.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że Użytkownikowi nie zostanie doręczony Bilet z winy Użytkownika lub z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu lub innej korespondencji pod nieprawidłowy adres, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika lub za niedoręczenie Użytkownikowi Biletu lub innej korespondencji pod prawidłowy adres, gdy nie było możliwości doręczenia Użytkownikowi na podany e-mail z przyczyn niedotyczących Usługodawcy (np. zapełniona skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).

5.5.  W wypadku, gdy Użytkownik nie otrzymał Biletu najpóźniej do 1 godziny po dokonaniu płatności Ceny za Bilet i zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek, niezwłocznie poinformować o tym fakcie Going na adres: support@goingapp.pl. W tym celu, Użytkownik ma obowiązek przekazania Going danych podanych przy składaniu zamówienia. W wypadku, gdy Going potwierdzi brak doręczenia Biletu, Użytkownikowi dostarczony zostanie Bilet zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

5.6.  Usługodawca przewiduje możliwość przekazania Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i osobą trzecią i nie ponosi w związku z przekazaniem Biletu jakiejkolwiek odpowiedzialności, za wyjątkiem obowiązku doręczenia Biletu osobie trzeciej, w wypadku zachowania procedury określonej w niniejszym Regulaminie. Bilety5.6. można przekazywać do zamknięcia sprzedaży na wydarzenie, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca w każdej chwili jest uprawniony do zablokowania możliwości przekazania Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej.. W momencie zamknięcia sprzedaży lub w momencie zablokowania przez Usługodawcę możliwości przekazania Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej, wszystkie niepotwierdzone przez osoby trzecie przekazywania biletów zostają anulowane. W wypadku zawarcia przez Użytkownika i osobę trzecią umowy, na podstawie której Użytkownik przenosi na rzecz osoby trzeciej własność Biletu, a osoba trzecia wyraża na to zgodę, pod warunkiem zawieszającym wypełnienia procedury określonej w niniejszym Regulaminie:

5.6.1. Użytkownik za pomocą aplikacji wypełnia formularz do przekazania Biletu podając dane nowego właściciela Biletu (imię, nazwisko, adres mailowy, liczbę biletów),

5.6.2. Usługodawca wysyła do osoby trzeciej informację, iż Użytkownik chce przekazać mu Bilet

5.6.3. Aby doszło do przekazania Biletu, osoba trzecia musi wyrazić zgodę na odbiór, poprzez kliknięcie odnośnika w mailu,

5.6.4. Po wyrażeniu zgody przez osobę trzecią na odbiór Biletu oraz po akceptacji przez osobę trzecią niniejszego Regulaminu Usługodawca wysyła do osoby trzeciej Bilet oraz informuje pierwotnego Użytkownika, że Bilet został przekazany;

5.6.5. W wypadku, gdy osoba trzecia nie potwierdzi odbioru Biletu w ciągu 24 godzin od momentu
otrzymania informacji mailowej, Bilet wraca do pierwotnego Użytkownika, o czym jest on informowany mailowo.

5.7. Usługodawca ma prawo do ustalenia opłaty administracyjnej od każdego skutecznego przekazania Biletu osobie trzeciej w podanej w aplikacji wysokości. W wypadku ustalenia przez Usługodawcę opłaty administracyjnej od skutecznego przekazania Biletu osobie trzeciej, obowiązek zapłaty oraz wysokość opłaty administracyjnej od przekazania |Biletu osobie trzeciej zostaną podane w ramach informacji o danym wydarzeniu.

 

Postępowanie reklamacyjne i zwroty:

 

6.1.  Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

6.2.  Użytkownik może zgłosić mailowo lub telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu aplikacji.

6.3. W przypadku odwołania wydarzenia, Usługodawca na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty za bilety na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Żądanie skierowane powinno zostać na adres: support@goingapp.pl

6.4. W przypadku zmiany miejsca wydarzenia lub też zmiany godziny rozpoczęcia lub trwania wydarzenia, jak również innych zmian leżących po stronie Usługodawcy lub Organizatora wydarzenia, które uniemożliwiły udział Użytkownika w wydarzeniu, Użytkownik może zgłosić reklamację pisemnie lub na następujący adres e-mail: support@goingapp.pl.

6.5. W przypadku, gdy udział w wydarzeniu był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. spóźnienia się przez Użytkownika na wydarzenie) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet na wydarzenie.

6.6.  W przypadku, gdy Organizator dopuszcza zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny w określonym czasie przed wydarzeniem, oraz zwrot w całości lub w części należności za bilet, Usługodawca po potwierdzeniu przez Organizatora, iż Organizator wyraża zgodę na zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny oraz po potwierdzeniu, czy zwrot ma nastąpić w całości lub w części kwoty uiszczonej za bilet, na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty za bilety (w całości lub w części, w zależności od decyzji Organizatora) na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Żądanie skierowane powinno zostać na adres: support@goingapp.pl.

6.7.  Usługodawca ustosunkuje się do żądania wskazanego w reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika, konsultując w razie potrzeby zasadność zgłoszenia reklamacyjnego z Organizatorem wydarzenia.

6.8.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy reklamujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, 5 – znakowy kod Biletu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez niego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi.

6.9.  Reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi.

6.10. Wszelkie wskazane powyżej zapisy dotyczące procedury zwrotu kwot oraz postępowania reklamacyjnego nie wyłączają obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i w żaden sposób nie ograniczają ewentualnych ustawowych uprawnień Użytkownika. W razie jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Użytkowników, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6.11. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia biletu bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

6.12.  Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży poprzez aplikację Going, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, kulturalnymi lub sportowymi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli termin wydarzenia był wskazany.

 

Postępowanie reklamacyjne i zwroty Biletów dla wydarzeń oznaczonych jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora”

 

7.1.  W przypadku odwołania wydarzenia, Organizator na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty za bilety na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Żądanie skierowane powinno zostać na adres mailowy Organizatora wskazany w opisie wydarzenia.

7.2. W przypadku zmiany miejsca wydarzenia lub też zmiany godziny rozpoczęcia lub trwania wydarzenia, jak również innych zmian leżących po stronie Organizatora wydarzenia, które uniemożliwiły udział Użytkownika w wydarzeniu, Użytkownik może zgłosić reklamację pisemnie lub na adres mailowy Organizatora wskazany w opisie wydarzenia.

7.3.  W przypadku, gdy udział w wydarzeniu był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. spóźnienia się przez Użytkownika na wydarzenie) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet na wydarzenie.

7.4.  W przypadku, gdy Organizator dopuszcza zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny w określonym czasie przed wydarzeniem, oraz zwrot w całości lub w części należności za bilet, Użytkownik powinien poinformować Organizatora o zwrocie Biletu oraz zgłosić żądanie zwrotu kwoty za Bilety bezpośrednio do Organizatora zostać na adres mailowy Organizatora wskazany w opisie wydarzenia.

7.5. Organizator ustosunkuje się do żądania wskazanego w reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

7.6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy reklamujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, 5 – znakowy kod Biletu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez niego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.7.  Reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi.

7.8. Wszelkie wskazane powyżej zapisy dotyczące procedury zwrotu kwot oraz postępowania reklamacyjnego nie wyłączają obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i w żaden sposób nie ograniczają ewentualnych ustawowych uprawnień Użytkownika. W razie jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Użytkowników, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

7.9. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia biletu bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

7.10. Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży poprzez aplikację Going, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, kulturalnymi lub sportowymi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli termin wydarzenia był wskazany.

 

Postanowienia końcowe

 

8.1. Do umowy sprzedaży biletów w aplikacji stosuje się prawo polskie.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających odpowiednie zastosowanie.

8.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwości ogólnej.

8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie aplikacji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z aplikacji

8.5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości biletów w ofercie wciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych biletów do oferty aplikacji przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie aplikacji, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży biletów oferowanych przez aplikację przed dokonaniem ww. zmian.

8.6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli.

8.7. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.7.1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą

8.7.2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

8.8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

8.9. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

8.10. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.11. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

Regulamin Karty Przedpłaconej „ZAGRYWKI BAR”

obowiązuje od dnia 10/07/2023

 

Definicje

 

Administrator Danych / Wydawca – ABSOLUT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śliczna 7/16, 50-566 Wrocław, tel. 71 77 33331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr KRS 0000794136, wpisana w rejestrze REGON pod nr 383921453, o numerze NIP 8992865723. Adres korespondencyjny: Retro Office House, ul. Piłsudskiego 69, 50-019 Wrocław.

Karta – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela w formie fizycznej karty, który uprawnia do wykorzystania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Klient – osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu przepisów prawa albo osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy.

Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Klient i Wydawca.

Regulamin – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona internetowa –  https://zagrywki.pl/wroclaw/

siła wyższa  zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Wydawca, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.

 

Jak można nabyć Kartę?

 

 

1. Kartę można nabyć na 3 sposoby:

-Dokonując rezerwacji loży i/lub stolika za pomocą Strony internetowej,

-Kupując Kartę drogą e-mailową

-Kupując stacjonarnie w Zagrywkach.

2. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji na Stronie internetowej to musi spełniać wymagania techniczne takie jak: posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet.

3. Dokonując rezerwacji loży i/lub stolika za pomocą Strony internetowej, Klient otrzyma Kartę o wartości uiszczonej kwoty pomniejszonej o 10% serwisu. Karta jest do odbioru w Zagrywkach w dniu rezerwacji.

4. Kupując kartę drogą e-mailową, Klient otrzyma kartę o wartości uiszczonej kwoty. Jeżeli klient chce skorzystać z usługi serwisu, wówczas uiszczona kwota zostanie pomniejszona o 10%. Karta będzie do odbioru w Zagrywkach w uzgodnionym wcześniej terminie. 

5. Kupując Kartę w Zagrywkach, Klient po dokonaniu płatności, otrzyma Kartę o wartości uiszczonej kwoty. Jeżeli klient chce skorzystać z usługi serwisu, wówczas uiszczona kwota zostanie pomniejszona o 10%.  Kartę zakupioną stacjonarnie można wykorzystać od razu.

6. Jeżeli Klient otrzyma Kartę jako „gift” od Wydawcy to szczegółowe zasady odbioru, korzystania czy wartości punktów określone będą w odrębnej umowie.

7. Rezerwacje lóż i stolików obligatoryjnie objęte są opłatą serwisową w wysokości 10% uiszczonej kwoty. 

 

Jak można korzystać z Karty?

 

1. Karta jest aktywna w momencie odebrania jej w Zagrywkach. 

2. Kartę można zrealizować wyłącznie na towary dostępne w barze, w Zagrywkach, w dacie ważności Karty. 

3. Zamówienia w pokojach karaoke za pomocą karty przedpłaconej mogą być realizowane wyłącznie u hosta. 

4. Wartość nominalna Karty przelicza się jako 1 punkt: 1 zł.

5. Należy podać sprzedawcy imię i nazwisko lub nazwę firmy przypisane do Karty.

6. Przy realizacji Karty, w związku z nabyciem towarów, wartość́ nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane towary. 

7. W przypadku gdy wartość towarów jest wyższa niż wartość punktów na Karcie to Klient zobowiązany jest dopłacić resztę w gotówce lub kartą płatniczą.

8. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub na kartę płatniczą, gdy wartość́ otrzymywanego towaru przy zakupie jest niższa niż aktualna wartość́ nominalna Karty.

9. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, zostanie niewykorzystana, to Klient nie ma prawa żądać́ od Wydawcy zwrotu środków. Klient zobowiązany jest do odbioru Karty oraz jej wykorzystania.

10. Kartą nie można płacić za aktywności w Zagrywkach oraz za rezerwacje lóż i stolików.

11. Wydawca odmawia realizacji Karty jeżeli:

a) upłynął termin ważności,

b) Karta została już wykorzystana,

c) obsługa Wydawcy (sprzedawca/host) podejmie wątpliwość czy osoba, która posługuje się Kartą ma do tego prawo (np. nie zna imienia i nazwiska lub nazwy firmy, do których Karta jest przypisana). Do Karty przypisane jest miejsce i godzina rezerwacji (dane te nie są widoczne na Karcie) i Sprzedawca w razie wątpliwości czy osoba uprawniona posługuje się Kartą może poprosić o ich podanie,

d) obsługa Wydawcy (sprzedawca/host) podejmie wątpliwość czy sprzedaż alkoholu jest dozwolona dla osoby, która posługuje się Kartą.

 

12. Karta:

a) nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w części,

b) nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą w rozumieniu przepisów prawa,

c) posiada wartość nominalną  (punkty do wykorzystania na zakupy zgodnie z Regulaminem), ale wartości tej nie można wymienić na jakiekolwiek środki pieniężne,

d) jest elektronicznym bonem towarowym. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną̨ transakcjęrównież̇ w przypadku, gdy osoba trzecia posłuży się Kartą Klienta, ale będzie znała dane okaziciela (przyjmuje się wtedy, że Klient powierzył takiej osobie Kartę do korzystania).  

 

Jak długo Karta jest ważna i w jaki sposób ją doładować?

 

1. Karta ważna jest 1 rok od momentu odbioru i nie można korzystać z niej po upływie daty jej ważności.  

2. Kartę można doładować by przedłużyć jej ważność. 

3. Doładowanie można wykonać na terenie Zagrywek. 

4. Minimalna wartość doładowania wynosi 50 zł.  

5. Liczba punktów odpowiadających wartości nominalnej Karty jest różnicą wartości doładowania (np. 50 zł) i 5 punktów pobranych za usługę serwisową, tj. dostarczania produktów do stolika (50 – 5 = 45).

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Zagrywek, dostępną na Stronie internetowej.

2. Wydawca może na podany przez Klienta adres e-mail wysyłać powiadomienia informujące o: przypomnieniu o odbiorze Karty, zbliżającym się upływie daty ważności Karty, doładowaniu Karty itp.

 

Reklamacje

 

1. Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail info@zagrywki.pl

2. W zgłoszeniu prosimy wskazać możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając np. czas i miejsce wystąpienia oraz ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji).  

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.  

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Wydawcy zgłoszenia reklamacyjnego.  

 

Prawa i obowiązki

 

1. Klient ma prawo do:

a) korzystania z Karty zgodnie z Regulaminem,

b) kierowania zapytań do obsługi Wydawcy w związku z korzystaniem z Karty lub/i wnoszenia reklamacji,

 

2. Klient zobowiązuje się:

a) posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się,

b) sprawdzić czy spełnia wymagania do korzystania z Karty,

c) nie korzystać z Karty w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego. Zabrania się korzystania w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,  

d) nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób (w tym osób prawnych) lub uzasadnione interesy Wydawcy albo innych osób (w tym osób prawnych),

e) nie uzyskiwać dostępu do Kart innych osób, 

f) nie ingerować w infrastrukturę Kart, w tym jej zawartość, nie przełamywać zabezpieczeń, nie powielać, 

g) nie wprowadzać do obrotu,

h) dbać o bezpieczeństwo Karty, nie powierzać osobom postronnym.

3. Wydawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usług w sposób stały i nieprzerwany. Wydawca zastrzega jednak możliwość czasowej niedostępności realizacji Kart z powodu siły wyższej. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Klienta.   

 

Postanowienia końcowe

 

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

2. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji zamówienia stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta lub warunki umowy zawartej pomiędzy stronami.

4. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

5. Wydawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

6. Wszelkie spory pomiędzy Wydawcą a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wydawcy. a wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Wydawca, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.

 

Zagrywki – ul. Bogusławskiego 16, Wrocław.