Regulamin szatni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W ZAGRYWKACH

1

Regulamin korzystania z szatni (dalej jako „Regulamin”) określa zasady udostępniania osobom (tj. klientom lub potencjalnym klientom Zagrywek – Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa) szatni administrowanej przez Gravity Park Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35, 02-954 Warszawa, tel. 22 123 55 66 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr 0000514593, wpisana w rejestrze REGON pod nr 147296989, o numerze NIP 9512380720 (dalej: „My”), niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni Zagrywek szatnia jest umiejscowiona (dalej: „Szatnia”) oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.

2

1 Szatnia nie jest samoobsługowa.

2 Szatnia działa w godzinach otwarcia Zagrywek o ile jest obsługa i nie ma informacji o tym, iż są ograniczenia w jej funkcjonowania bądź Szatnia nie działa.

3 Możemy wprowadzić ograniczenia korzystania z Szatni jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub przepisów prawa (np. reżimu sanitarnego).

4 Szatnia nie działa poza godzinami działania Zagrywek oraz jeżeli jest informacja (kartka w widocznym miejscu) informująca o wyłączeniu korzystania z Szatni.

3

Szatnia przyjmuje w celu przechowania wyłącznie:

1 okrycia wierzchnie;

2 parasole.

4

1 Szatnia jest płatna. Pozostawienie rzeczy wymienionych w §3 kosztuje jednorazowo 5 zł.

2 Osoba po dokonaniu opłaty otrzymuje żeton, który może być wykorzystany do zakupów w Zagrywkach oraz opaskę na rękę z numerkiem.

5

Osoba pozostawiająca rzecz do przechowania zobowiązana jest stosować się do Regulaminu oraz zobowiązuje się do nie pozostawiania przedmiotów wartościowych jak i określonych w §6 poniżej.

6

Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania, następujących przedmiotów:

1 toreb, torebek, plecaków itp.,

2 pieniędzy, kluczy, dokumentów;

3 biżuterii i kosztowności innego rodzaju;

4 sprzętu elektronicznego (np. komputerów, laptopów, telefonów komórkowych), sprzętu fotograficznego i innego kosztownego sprzętu specjalistycznego;

5 przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren Szatni;

6 przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub innych materiałów niebezpiecznych, jak również zwierząt, w tym między innymi wszelkich zwierząt w klatkach lub pojemnikach.

7

Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w § 3 oraz w § 6 lub zwierząt, choćby bez wiedzy osób obsługujących Szatnię, stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty lub zwierzęta czyni to na swoją pełną odpowiedzialność.

8

Wydanie rzeczy z Szatni następuje wyłącznie za okazaniem opaski z numerkiem dla obsługi Szatni. Obsługa Szatni wyróżnia się uniformem w postaci koszulki lub bluzy z logo Zagrywek lub innym strojem z widocznym identyfikatorem obsługi Zagrywek.

9

Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej opaski.

10

1 Osoba otrzymująca opaskę z numerkiem zobowiązana jest jej pilnować i nie przekazywać osobom trzecim. W przypadku zgubienia opaski z numerkiem osoba taka może zostać poproszona o poczekanie do momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć lub parasoli chyba, że wcześniej zostanie stwierdzone na monitoringu w sposób jednoznaczny jaka rzecz została pozostawiona.

2 Za zgubienie lub zniszczenie opaski z numerkiem należy się opłata w wysokości 20 złotych.

11

Za rzeczy pozostawione na terenie Zagrywek poza Szatnią, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

12

Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane są przez okres 7 dni. Po upływie tego okresu nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę.

13

Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

14

Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest w Szatni oraz na stronie internetowej Zagrywek, www.zagrywki.pl.

15

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana następuje z chwilą jej przyjęcia, co zostanie podane do wiadomości poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Szatni i opublikowaniu jej na stronach internetowych Zagrywek. Nowy Regulamin obowiązuje z chwilą otwarcia Szatni w dniu jego przyjęcia.

16

Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Szatni można zgłaszać na adres e-mail info@zagrywki.pl.