Regulamin organizacji urodzin dla dzieci

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ URODZINOWYCH DLA DZIECI W ZAGRYWKACH

obowiązuje od dnia 20.03.2024 r.

PRZEPISY OGÓLNE
1 Regulamin określa zasady i warunki korzystania z oferowanych pakietów w ramach świadczenia usługi polegającej na organizacji imprezy urodzinowej dla dzieci w Zagrywkach (“Regulamin”) na rzecz Klientów Administratora.

2 Miejscem prowadzenia usług świadczonych zgodnie z Regulaminem są: Zagrywki, Nowy Świat 4a, 00-497 w Warszawie.

3 Zagrywkami zarządza Gravity Park Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Goplańskiej 35, 02-954 Warszawa, tel. 22 123 55 66 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr 0000514593, wpisana w rejestrze REGON pod nr 147296989, o numerze NIP 9512380720, kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony w całości, adres e mail: info@zagrywki.pl , numer telefonu: 22 123 55 66 (“Administrator”)

4 Klientem może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

5 Klient zobowiązany jest stosować Regulamin miejsca Zagrywek. Treść dostępna jest pod adresem URL: https://zagrywki.pl/warszawa/regulamin/ oraz na miejscu. Klient zobowiązuje się zapoznać i zobowiązać do przestrzegania gości imprezy urodzinowej (“Uczestnicy”) jaką organizuje z treścią zarówno Regulaminu jak i Regulaminu miejsca.

6 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Zagrywek dostępną pod adresem URL: https://zagrywki.pl/polityka-prywatnosci/ .

REZERWACJE
7 Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną i w tym celu należy: (a) wskazać termin; (b) podać liczbę Uczestników; (c) wybrać jeden z pakietów, które znajdują się w ofercie na stronie https://zagrywki.pl/warszawa/offer/urodziny-dla-twojego-dziecka/ .

8 Minimalna ilość Uczestników to 8 osób, a maksymalna liczba wynosi 15. W przypadku faktycznej liczby Uczestników mniejszej niż 8, cena pakietu nie ulega pomniejszeniu.

9 Imprezy urodzinowe dla dzieci w Zagrywkach są organizowane: (a) w soboty i niedziele do godziny 18:00 w określonych ramach czasowych zgodnie z wybranym pakietem; (b) dla Uczestników w wieku 6 -17 lat. Organizacja imprezy dla młodszych dzieci musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez Administratora i może wiązać się to z dodatkową opłatą za dodatkowego koordynatora imprezy.

10 Klient po dokonaniu wstępnej rezerwacji zgodnie z pkt. 7 powyżej .wypełnia ankietę gdzie określa szczegóły wydarzenia, w tym sposób płatności. Administrator po otrzymaniu ankiety przesyła scenariusz imprezy stanowiący podsumowanie rezerwacji, , który jest przesyłany do akceptacji Klienta drogą elektroniczną. Dopiero dokonanie płatności przez Klienta, zgodnie ze scenariuszem imprezy, stanowi potwierdzenie przez Klienta warunków usługi jaka będzie świadczona oraz akceptację Regulaminu. Administrator po zaksięgowaniu/odnotowaniu płatności potwierdza rezerwację imprezy i tym samym zobowiązuje się do świadczenia usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z warunkami określonymi w scenariuszu imprezy oraz Regulaminem.

11 Termin imprezy wiążący dla Klienta i Administratora (Stron) to termin określony na fakturze/w scenariuszu imprezy. Rozliczenie następuje na podstawie wybranego pakietu, zadeklarowanej ilości osób oraz dodatkowego zamówienia. Wyjątkiem jest zwiększenie ilości osób w dniu wydarzenia, o ile pozwala na to miejsce. Dokonanie pełnej płatności przed przed terminem imprezy (przedpłata w całości) warunkuje przyjęcie zamówienia do realizacji i zobowiązanie Administratora do świadczenia usługi.

PŁATNOŚĆ
12 Płatność może być dokonana elektronicznie za pomocą internetowego serwisu płatności Tpay, którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (dalej: KIP lub Administrator) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości, krajowa instytucja płatnicza wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarejestrowana w Rejestrze Usług Płatniczych pod nr IP27/2014 oraz posiada status agenta rozliczeniowego zgodnie z UUP. Nadzór nad Tpay sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Alternatywnie płatność może być dokonana przelewem na podstawie faktury.

13 Link do płatności jest aktywny przez określony czas. Brak dokonania płatności w terminie ważności linka albo odpowiednio w terminie określonym na fakturze skutkuje anulowaniem rezerwacji, chyba że Klient i Administrator ustalą inaczej.

ODWOŁANIE/PRZENIESIENIE REZERWACJI
14 Nieobecność Klienta, Uczestnika lub Uczestników w terminie imprezy nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału ani zmianą terminu i nie zwalnia z obowiązku wykonania usługi przez Administratora. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

15 Klient może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Uczestników niż zadeklarowana przy rezerwacji najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy. Nie można zmniejszyć lub zwiększyć liczby uczestników w grupie niż przewidziane w pkt. 8 minimum czy maksimum.

16 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Klientowi będącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

17 Klient nie może odwołać rezerwacji. W sytuacji gdy Klient ma informacje, że określona liczba Uczestników nie pojawi się lub wystąpiła przyczyna uniemożliwiająca przybycie grupy prosimy o kontakt z Administratorem.

18 Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu imprezy pod warunkiem, że odbywa się to co najmniej 7 dni przed terminem imprezy.

19 W przypadku chęci zmiany terminu wydarzenia w terminie krótszym niż tym, o którym mowa w pkt 18. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów rezerwowanych aktywności w wybranym pakiecie zgodnie z aktualnym cennikiem na dzień nowego terminu rezerwacji oraz do uiszczenia ponownej zapłaty za zamówione ciasta i torty oraz odebranie ich we własnym zakresie w umówionym terminie, ale nie późniejszym niż w dniu pierwotnie omawianej imprezy. Odbiór produktów następuje z Zagrywek.

20 Administrator zastrzega, że w przypadku wystąpienia siły wyższej ma prawo zaproponować zmianę terminu, warunków lub anulować rezerwację i zwrócić środki w terminie do 180 dni. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu. Administrator, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, nałożone przez rząd obostrzenia sanitarne, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
21 Zgodnie z pkt. 9 Regulaminu impreza może trwać do godziny 18.00. Zgodnie z pkt. 11 Regulaminu Miejsca od godziny 18:00 na terenie Zagrywek mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie. W związku z tym Klient jest zobowiązany do dopilnowania opuszczenia obiektu przez Uczestników do tej godziny.

22 Klient zobowiązuje się do opieki, obserwacji i nadzoru nad Uczestnikami imprezy przez cały czas przebywania ich na terenie Zagrywek oraz do zapoznania Uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na terenie Zagrywek oraz pilnowania, aby były przez nich przestrzegane.

23 Koordynator imprezy: (a) pełni funkcję animatora czasu na aktywnościach oraz pilnuje scenariusza imprez; (b) nie świadczy opieki nad dziećmi. Koordynatorzy imprez oraz pracownicy Zagrywek nie odprowadzają Uczestników dzieci do toalety. W przypadku, gdy dziecko /, Uczestnik imprezy, potrzebuje skorzystać z toalety w czasie trwania wydarzenia, jego opiekunowie zobowiązani są do odebrania i doprowadzenia dziecka do toalety.

24 Administrator zapewnia bezpieczeństwo sprzętu wyłącznie jeżeli jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Koordynatora imprezy. Administrator nie zapewnia bezpieczeństwa Uczestnikom, którzy przemieszczają się po terenie Zagrywek w sposób niezgodny z regulaminami obowiązującymi w Zagrywkach, zaleceniami obsługi lub koordynatora imprezy, a także jeżeli dokonują jakichkolwiek ingerencji lub czynności wykraczających ponadto na co zezwolił koordynator imprezy. Administrator odpowiada wyłącznie za własne działania lub zaniechania.

25 Administrator i koordynator imprezy nie ponosi odpowiedzialności: (a) za zachowanie Uczestników ; (b) za samowolne opuszczenie animacji i oddalenie się przez Uczestnika; (c) za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez Uczestników, w tym za bezpieczeństwo na terenie Zagrywek. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą opiekunowie Uczestników lub Klient, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

26 Koordynator Imprezy może wyprosić wybranych Uczestników z aktywności, jeżeli zachowanie wyżej wymienionych osób będzie powodowało niebezpieczeństwo dla innych uczestników animacji lub pozostałych klientów Zagrywek, bądź ich zachowanie będzie skutkowało złamaniem jakiegokolwiek regulaminu Zagrywek. W przypadku takiego wyproszenia Uczestnika z aktywności, opiekun lub Klient jest zobowiązany odprowadzić. Uczestnika z terenu Zagrywek i nie przysługuje zwrot pieniędzy.

27 Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez Uczestników imprezy urodzinowej, wynikłych w trakcie trwania imprezy na terenie Zagrywek. Ewentualne szkody zostaną oszacowane przez Administratora na podstawie protokołu szkody. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze, określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole.

DODATKOWE ZAMÓWIENIA
28 Organizator imprezy może zamówić przekąski, ciasta, torty i napoje dostępne w aktualnej ofercie zagrywek. Zamówienie można składać i modyfikować najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

29 Rozliczenie zamówionych przekąsek, ciast, tortów i napojów następuje po ustaleniu szczegółów zamówienia – najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

30 Zgodnie z pkt 8, Regulaminu Miejsca – na terenie Zagrywek zabrania się spożywania jedzenia i napojów zakupionych poza terenem Zagrywek, wyjątkiem jest możliwość przyniesienia własnego tortu/ciasta. Wówczas Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty tortowej w wysokości 50 PLN (w przypadku =>10 Uczestników imprezy, w sytuacji gdy Uczestników jest więcej obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 5 PLN/osoba). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do podpisania oświadczenia tortowego, na którym przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w związku z transportem i ze spożyciem żywności, w tym jest odpowiedzialny za ewentualne roszczenia powstałe na tym tle.

REKLAMACJE
31 Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zagrywki.pl .

32 W zgłoszeniu prosimy wskazać możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając np. czas i miejsce wystąpienia oraz ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji).

33 Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

34 Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Administratora zgłoszenia
reklamacyjnego.

DALSZE POSTANOWIENIA
35 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta lub warunki umowy zawartej pomiędzy Stronami. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek
prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

36 Umowa na świadczenie usługi zostaje zawarta na czas jej realizacji.

37 Administrator zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można znaleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

38 Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.