Regulamin

Informacje ogólne 

1 – Zagrywkami zarządza Gravity Park Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35, 02-954 Warszawa, tel. 22 113 14 41 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr 0000514593, wpisana w rejestrze REGON pod nr 147296989, o numerze NIP 9512380720, zwana dalej organizatorem. 

2 – Adresem korespondencyjnym to Zagrywki, Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, tel. 22 113 14 41,
e-mail: info@zagrywki.pl. 

3 – Miejscem prowadzenia usług świadczonych przez Gravity Park Sp. z o.o. są: 
Zagrywki, Nowy Świat 4a, 00-497 w Warszawie 

4 – Wszystkie osoby korzystające z Zagrywek, zwane dalej użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Wejście na teren Zagrywek jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

5 – Aby korzystać z aktywności znajdujących się w Zagrywkach należy posiadać ważny bilet wstępu
(rodzaje i cennik biletów jest dost
ępny w kasach oraz na stronie internetowej www.zagrywki.pl),

6 – Podczas pobytu na terenie Zagrywek należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi. 

7 – Pobyt na terenie Zagrywek może być objęte dodatkowymi regulaminami, z którymi osoba przebywająca w Zagrywkach ma obowiązek się zapoznać.
Szczegółowe regulaminy Zagrywek dotyczą: 

a – organizacji imprez; 

b – szatni

8 – Na terenie Zagrywek zabrania się spożywania jedzenia i napojów zakupionych poza terenem Zagrywek. 

9 – Na terenie Zagrywek rejestrowany jest obraz za pomocą kamer telewizji przemysłowej. Obraz jest rejestrowany dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Zagrywek z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych. 

10 – Osoby przebywające na terenie Zagrywek wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Zagrywkach dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. 

Wiek

11 – Od godziny 18:00 na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie

12 – Osoby niepełnoletnie mogą dokonywać rezerwacji, które kończą się maksymalnie o godzinie 18:00 

13 – Dzieci w wieku od 13 roku życia włącznie mogą korzystać z aktywności w Zagrywkach tylko pod opieką osób pełnoletnich, która musi przebywać na terenie obiektu. 

Odpowiedzialność 

14 – Organizator nie świadczy opieki nad dziećmi młodzieżą.

15 – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób przebywających na terenie Zagrywek za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zagrywek. 

16 – Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Zagrywkach jak również w jego otoczeniu. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Zagrywkach, w przypadku ich odnalezienia przez pracownika Zagrywek lub oddane przez osobę trzecią do recepcji, można odebrać w recepcji Zagrywek. 

17 – Kara za zgubienie opaski do szatni wynosi 10 PLN. 

18 – Osoby korzystają z aktywności w Zagrywkach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy Zagrywek. 

19 – W szczególności Zagrywki nie odpowiadają za wszelkie szkody powstałe w wskutek korzystania z infrastruktury Zagrywek w niewłaściwy sposób, niezgodnie ze wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy osoby korzystającej z aktywności. 

20 – Pracownicy Zagrywek mają możliwość wyprosić lub nie wpuścić na teren Zagrywek osobę, której zachowanie zagraża bezpieczeństwu ich lub innych osób znajdujących się w Zagrywek.

21 – W przypadku dużej ilości osób znajdującej się na terenie obiektu pracownicy Zagrywek mogą wpuszczać w pierwszej kolejności osoby, które posiadają ważną rezerwację.

Sprzedaż biletów 

22 – Organizator prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu do Zagrywek na stronie internetowej w www.zagrywki.pl, za pomocą której użytkownicy strony internetowej składają zamówienie. 

23 – Osoba zamawiająca bilet oraz uiszczająca opłatę wykupuje prawo do skorzystania z aktywności w Zagrywkach w terminie określonym w bilecie. 

24 – Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia. 

25 – Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Systemu (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA). 

26 – Cena zakupu biletu jest wiążąca dla organizatora i kupującego według chwili złożenia przez kupującego zamówienia na zakup danego biletu. 

27 – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów
i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian. 

28 – Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na korzystanie z aktywności w Zagrywkach znajdującą się w sprzedaży. 

29 – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które organizator nie miał wpływu. 

30 – Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

31 – Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis PayU. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny Zagrywek, który przekazuje je do serwisu PayU. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię
i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. PayU zobowiązuje się do zapewnienia pełnej
i wyczerpującej obsługi reklamacji. 

32 – W przypadkach innych niż wymienione w punkcie 37, reklamacje rozpatruje organizator w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny Zagrywek. 

33 – Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem PayU. 

34 – Gravity Park sp. o.o. wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną, jak jej papierowy odpowiednik.

35 – Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd właściwy miejscowo zgodnie
z przepisami prawa. 

36 – W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

Dane osobowe 

37 – Administratorem danych osobowych jest Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35, 02-954 Warszawa. 

38 – Dane osobowe przetwarzane są zgodnie
z Rozporz
ądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”). 

39 – Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a –
realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 

b – obsługi zapytań związanych realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), 

c – obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 

d – przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

40 – Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi. 

41 – Zakres wymaganych danych obejmuje podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te są przetwarzane w celu identyfikacji osoby lub późniejszej weryfikacji.

42 – Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych.
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania 
lub archiwizowania oświadczeń. 

43 – W odniesieniu do formularzy zgód, dane osobowe przetwarzane są przez okres do 10 lat
od dnia złożenia oświadczenia. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości dochodzenia roszczeń. 

44 – W odniesieniu do kont zakładanych na etapie rezerwacji, dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia konta.
Po usunięciu konta, Administrator ma prawo przetwarzać wyłącznie te dane, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
lub retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe. 

45 – Każda osoba, której dotycząć dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.