Regulamin Promocji „High Score”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem promocji jest ABSOLUT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śliczna 7/16, 50-566 Wrocław, tel. 71 77 33331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr KRS 0000794136, wpisana w rejestrze REGON pod nr 383921453, o numerze NIP 8992865723 , e-mail: info@wro.zagrywki.pl (dalej „Organizator”).

 

2. Promocja prowadzona jest stacjonarnie w Zagrywkach, Retro Office House, ul. Piłsudskiego 69,  50-019 Wrocław.

 

3. Promocja jest realizowana w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”)

 

4. Promocja obowiązuje w wybrane soboty od godziny 16:00 do niedzieli 3:00, w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r., na zasadach określonych w Regulaminie. Dokładne terminy kolejno udostępniane na profilu Zagrywki na portalu Facebook.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Promocji może być tylko osoba pełnoletnia, która nabędzie towary objęte Promocją w czasie jej trwania.

2. Towary objęte Promocją to: Bacardi Spiced & Cola, Bacardi Cuatro Highball , Bacardi Mojito, Bacardi Cuba Libre.

 

3. ZASADY PROMOCJI

 

1. Uczestnik Promocji kupując towar objęty Promocją otrzymuje jedną pieczątkę na karcie. Łącznie można zebrać sześć pieczątek.

 

2. Pieczątki są ważne do końca trwania Promocji i w tym czasie należy je wymienić na nagrodę (po zakończeniu Promocji nie jest to możliwe).

 

3. Pieczątki można zbierać tylko w dni objęte Promocją w Zagrywkach.

 

4. Uczestnik Promocji może wymienić zebrane pieczątki zgodnie z Regulaminem na jedną z nagród: 2 pieczątki = żeton do zrealizowania w lokalu w Zagrywkach, 4 pieczątki = drink z oferty promocyjnej za 1 PLN, 6 pieczątek = sportowa nerka. 

 

5. Odbiór nagrody jest możliwy tylko po zdaniu karty z pieczątkami. Uczestnik Promocji nie może zrealizować kilku nagród z jednej karty. Uczestnik Promocji może jednak swobodnie wybrać jedną spośród trzech nagród jeśli zebrał 6 pieczątek.

 

6. Jeden żeton ma wartość 5 PLN. Nie jest pieniądzem, nie jest instrumentem finansowym. Żeton można wykorzystać wyłącznie w lokalu Zagrywki o ile możliwe jest dokonanie zapłaty żetonem w lokalu. 

 

7. Za drinki wydawane jako nagrody nie są wydawane kolejne pieczątki.

 

4. OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI

 

1. Karta z pieczątkami nie jest ważna po zakończeniu Promocji.

 

2. W przypadku jeżeli okaże się, że pieczątki lub karta nie pochodzą od Organizatora to nagroda nie zostanie wydana Uczestnikowi Promocji. 

 

3. Organizator ma możliwość odmówienia wydania nagrody osobie nietrzeźwej bądź niepełnoletniej.

 

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  

 

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

6. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez Uczestników.

 

7. Organizator nie świadczy działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży, nie zajmuje się także obrotem instrumentami finansowymi.

 

5. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora.

 

2. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

 

6. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe nie są przetwarzane na potrzeby Promocji.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

 

2. Uczestnika Promocji obowiązuje regulamin obowiązujący w dniu korzystania z Promocji (dzień otrzymania pieczątki/pieczątek). 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

 

4. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 

5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

6. Organizator zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

 

7. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php