Regulamin organizacji urodzin dla dzieci

Regulamin organizacji imprez urodzinowych dla dzieci w Zagrywkach obowiązuje od dnia 01.04.2024.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z oferowanych pakietów w ramach świadczenia usługi polegającej na organizacji imprezy urodzinowej dla dzieci w Zagrywkach (“Regulamin”) na rzecz Klientów Administratora.

 2. Miejscem prowadzenia usług świadczonych zgodnie z Regulaminem są: „Zagrywki”, ul. Wojciecha Bogusławskiego 16, 50-529 Wrocław

 3. „Zagrywkami” zarządza Absolut sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślicznej 7/16 Wrocław, tel. +48 717733331 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców, pod nr 0000794136, REGON:383921453, NIP: 8992865723, kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony w całości, adres e mail: imprezy@wro.zagrywki.pl , numer telefonu: +48 717733331(“Administrator”)

 4. Klientem może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, jak i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

 5. Klient zobowiązany jest stosować Regulamin miejsca Zagrywek. Treść dostępna jest pod adresem URL: https://zagrywki.pl/wroclaw/regulamin/. oraz na miejscu. Klient zobowiązany się zapoznać i zobowiązać do przestrzegania gości imprezy urodzinowej (“Uczestnicy”) jaką organizuje z treścią zarówno niniejszego Regulaminu jak, Regulaminu Szatni oraz Regulaminu miejsca. Dokonanie rezerwacji lub skorzystanie z usług „Zagrywek” jest rozumiane jako oświadczenie o znajomości i pełnej akceptacji ww. Regulaminów.

 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego, jego przedstawicieli oraz uczestników imprezy urodzinowej ( w tym również małoletnich).

 7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Zagrywek dostępną pod adresem URL: https://zagrywki.pl/app/uploads/sites/2/2024/03/oferta-urodzinowa-zwro-mp-of-077-24.pdf

 

REZERWACJE

 

 1. Rezerwacji wstępnej można dokonać osobiście, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: imprezy@wro.zagrywki.pl .lub telefonicznie pod numerem: +48 570 573 086. Dokonując wstępnej rezerwacji należy:

-wskazać termin; 

-podać liczbę Uczestników;

-wybrać jeden z pakietów, które znajdują się w ofercie pod adresem URL: https://zagrywki.pl/wroclaw/offer/urodziny-dla-twojego-dziecka/

 1. Każdy z pakietów urodzinowych oferowanych przez „Zagrywki” przygotowany jest dla grupy do 10 osób. W przypadku faktycznej liczby Uczestników mniejszej niż 10, cena pakietów nie ulega pomniejszeniu.

 2. Powyżej 10 osób opłata za uczestnictwo w urodzinach pobierana jest za każdego, dodatkowego Uczestnika.

 3. Dokładną liczbę Uczestników imprezy urodzinowej należy zgłosić najpóźniej 4 dni przed planowaną datą imprezy. W przypadku powiększenia ilości Uczestników, Klient dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem i dostępnością aktywności. W przypadku braku potwierdzenia ilości Uczestników imprezy urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych przy wstępnej rezerwacji.

 4. Każdy pakiet urodzinowy zawiera obsługę prywatnego Host’a dla grupy do 12 osób. W przypadku rezerwacji dla grup od 13 osób obowiązkowy jest dopłata za dodatkowego prywatnego hosta w wysokości 180 zł. W przypadku zadeklarowania (pkt 11) liczby osób wymagających zaangażowania dodatkowego Host’a klient zostanie obciążony tym kosztem niezależnego od faktycznej liczby uczestników urodzin.

 5. Zadatek na poczet urodzin wynosi 200 zł. Zadatek jest bezzwrotny i po wykonaniu usługi zostaje wliczony w jej cenę.

 6. Imprezy urodzinowe dla dzieci w Zagrywkach są organizowane:

(a) w soboty i niedziele do godziny 18:00 w określonych ramach czasowych zgodnie z wybranym pakietem;

(b) dla Uczestników w wieku 6-17 lat. Organizacja imprezy dla młodszych dzieci musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez Administratora i może wiązać się to z dodatkową.

 1. Rezerwacje uznaje się za potwierdzoną po uzgodnieniu zasad organizacji imprezy urodzinowej oraz dokonania płatności zadatku przez Klienta. Brak przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku lub opłaty na miejscu w przeciągu 3 dni roboczych od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie, chyba że zostanie ustalone inaczej.

 2. Finalne rozliczenie urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich gości. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na dokonanej rezerwacji formularza rezerwacji oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas przyjęcia urodzinowego.

 3. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Klient reguluje gotówką lub kartą płatniczą na recepcji „Zagrywek”.

 4. W trakcie imprezy urodzinowej lokal „Zagrywki” pozostaje dostępny dla klientów indywidualnych.

 

PŁATNOŚĆ

 

 1. Płatność może być dokonana na rachunek bankowy nr: 30 1090 2590 0000 0001 5383 5637 (Santander Bank) lub w bezpośrednio w lokalu „Zagrywki.

 

ODWOŁANIE/PRZENIESIENIE REZERWACJI

 

 1. Nieobecność Klienta, Uczestnika lub Uczestników w terminie imprezy nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału ani zmianą terminu. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Klientowi będącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje na podstawie art. 38 ust 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 3. Klient nie może odwołać rezerwacji. W sytuacji gdy Klient ma informacje, że określona liczba Uczestników nie pojawi się lub wystąpiła przyczyna uniemożliwiająca przybycie grupy prosimy o kontakt z Administratorem, jednak przekazanie takiej informacji nie jest wiążące dla Administratora.

 4. Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu imprezy pod warunkiem, że odbywa się to co najmniej 7 dni przed terminem imprezy.

 5. W przypadku chęci zmiany terminu wydarzenia w terminie krótszym niż tym, o którym mowa w pkt powyżej Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów rezerwowanych aktywności w wybranym pakiecie zgodnie z aktualnym cennikiem na dzień nowego terminu rezerwacji oraz do uiszczenia ponownej zapłaty za zamówione ciasta i torty oraz odebranie ich we własnym zakresie w umówionym terminie, ale nie późniejszym niż w dniu pierwotnie omawianej imprezy. Odbiór produktów następuje z Zagrywek.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Impreza urodzinowa może trwać do godziny 18.00. Zgodnie z Regulaminem Miejsca od godziny 18:00 na terenie „Zagrywek” mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie. W związku z tym Klient jest zobowiązany do dopilnowania opuszczenia obiektu przez Uczestników do tej godziny.

 2. Klient lub wyznaczeni przez niego opiekunowie zobowiązani się do stałej opieki, obserwacji i nadzoru nad Uczestnikami imprezy przez cały czas przebywania ich na terenie Zagrywek oraz do zapoznania Uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na terenie Zagrywek oraz pilnowania, aby były przez nich przestrzegane.

 3. Koordynator imprezy (Host) pełni funkcję animatora czasu na aktywnościach i nie świadczy opieki nad dziećmi. Koordynatorzy imprez oraz pracownicy Zagrywek nie odprowadzają Uczestników dzieci do toalety.

 4.  W przypadku, gdy dziecko/Uczestnik imprezy, potrzebuje skorzystać z toalety w czasie trwania wydarzenia, jego opiekunowie zobowiązani są do odebrania i doprowadzenia dziecka do toalety.

 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo sprzętu i wyposażenia wyłącznie jeżeli jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Koordynatora imprezy. Administrator nie zapewnia bezpieczeństwa Uczestnikom, którzy przemieszczają się po terenie Zagrywek w sposób niezgodny z regulaminami obowiązującymi w Zagrywkach, zaleceniami obsługi lub koordynatora imprezy, a także jeżeli dokonują jakichkolwiek ingerencji lub czynności wykraczających ponadto na co zezwolił koordynator imprezy. Administrator odpowiada wyłącznie za własne działania lub zaniechania.

 6. Administrator i koordynator imprezy nie ponosi odpowiedzialności: (a) za zachowanie Uczestników ; (b) za samowolne opuszczenie animacji i oddalenie się przez Uczestnika; (c) za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez Uczestników, w tym za bezpieczeństwo na terenie Zagrywek

 7. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą wyłącznie opiekunowie Uczestników lub Klient.

 8. Koordynator Imprezy może wyprosić wybranych Uczestników z aktywności, jeżeli zachowanie wyżej wymienionych osób będzie powodowało niebezpieczeństwo dla innych uczestników animacji lub pozostałych klientów Zagrywek, bądź ich zachowanie będzie skutkowało złamaniem jakiegokolwiek regulaminu Zagrywek. W przypadku takiego wyproszenia Uczestnika z aktywności, opiekun lub Klient jest zobowiązany odprowadzić Uczestnika z terenu Zagrywek i nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 9. .Poczęstunek przygotowany dla Uczestników, ze względów higienicznych, musi być spożywany wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z wyznaczonego miejsca w trakcie jak i po przyjęciu urodzinowym.

 10. Rodzic, Opiekun lub Klient bierze pełną odpowiedzialność i kontrolę za spożycie przez uczestników przyjęcia urodzinowego produktów zawartych w ofercie urodzinowej „Zagrywek” jeśli Uczestnik urodzin cierpi na alergie pokarmowe lub inne uczulenia.

 11. Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez Uczestników imprezy urodzinowej, wynikłych w trakcie trwania imprezy na terenie Zagrywek. Ewentualne szkody zostaną oszacowane przez Administratora na podstawie protokołu szkody. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze, określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole.

 12. „Zagrywki” nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników na terenie „Zagrywek”, w tym również w szatni oraz poza szatnią,

DODATKOWE ZAMÓWIENIA

 

 1. Organizator imprezy może zamówić przekąski, ciasta, torty i napoje dostępne w aktualnej ofercie Zagrywek. Zamówienie można składać i modyfikować najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 2. Rozliczenie zamówionych przekąsek, ciast, tortów i napojów następuje po ustaleniu szczegółów zamówienia – najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 3. Na terenie „Zagrywek” zabrania się spożywania jedzenia i napojów zakupionych poza terenem Zagrywek, wyjątkiem jest możliwość przyniesienia własnego tortu/ciasta. Wówczas Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty tortowej w wysokości 50 PLN (w przypadku =>10 Uczestników imprezy, w sytuacji gdy Uczestników jest więcej obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 5 PLN/osoba). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do podpisania oświadczenia tortowego, na którym przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w związku z transportem i ze spożyciem żywności, w tym jest odpowiedzialny za ewentualne roszczenia powstałe na tym tle.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: imprezy@wro.zagrywki.pl.

 2. W zgłoszeniu prosimy wskazać możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając np. czas i miejsce wystąpienia oraz ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji).

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Administratora zgłoszenia reklamacyjnego.

 

DALSZE POSTANOWIENIA

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta lub warunki umowy zawartej pomiędzy Stronami. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

 2. Umowa na świadczenie usługi zostaje zawarta na czas jej realizacji.

 3. Administrator zastrzega, że w przypadku wystąpienia siły wyższej ma prawo zaproponować zmianę terminu, warunków lub anulować rezerwację i zwrócić środki w terminie do 180 dni. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Administrator, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, nałożone przez rząd obostrzenia sanitarne, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych.

 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.